Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Generic Smilies
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • o-+
  april
  april
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • [-O<
  praying
  praying
 • ^#(^
  it wasn't me
  it wasn't me
 • :-&
  sick
  sick
 • :-t
  time out
  time out
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • o=>
  billy
  billy
 • :">
  blushing
  blushing
 • =D>
  applause
  applause
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • L-)
  loser
  loser
 • :-h
  wave
  wave
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • o->
  hiro
  hiro
 • :x
  love struck
  love struck
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • >-)
  alien
  alien
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-/
  confused
  confused
 • :-?
  thinking
  thinking
 • \m/
  rock on!
  rock on!
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • =:)
  bug
  bug
 • :-c
  call me
  call me
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :!!
  hurry up!
  hurry up!
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • 8-x
  skull
  skull
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • (:|
  yawn
  yawn
 • X_X
  I don't want to see
  I don't want to see
 • :-B
  nerd
  nerd
 • *-:)
  idea
  idea
 • (*)
  star
  star
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :D
  big green
  big green
 • <:-P
  party
  party
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • o:-)
  angel
  angel
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :-|
  oh go on
  oh go on
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • ;)
  winking
  winking
 • 8-}
  silly
  silly
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • [..]
  transformer
  transformer
 • :(
  sad
  sad
 • :o)
  clown
  clown
 • %-(
  not listening
  not listening
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • **==
  flag
  flag
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :^o
  liar
  liar
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :bz
  bee
  bee
 • :)
  happy
  happy
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-??
  i don't know
  i don't know
 • :|
  straight face
  straight face
 • %%-
  good luck
  good luck
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :-*
  kiss
  kiss
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone