- Tên nhân vật : Grave
- Server : Atlans
- Seri thẻ nạp : CJ00911913
- Mệnh giá : 100k thẻ Gate
- Ngày nạp :16/2/2018
-Seri thẻ nạp :CE01095072
- Mệnh giá : 50k thẻ Gate
- Ngày nạp: 16/2/2018