- Tên nhân vật : Unknown
- Server : Atlans
- Seri thẻ nạp : CJ00913207
- Mệnh giá : 100.000đ
- Ngày nạp :16/02/2018